Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
Název loga

Rodina je základní jednotkou společnosti, která velmi významně ovlivňuje vývoj jedinců a tím i vývoj společnosti jako celku. Je však důležité dbát nejen na formální funkci rodiny, ale především na zkvalitňování jejího vztahového a hodnotového obsahu. Z demografických ukazatelů ve vyspělých státech je zřejmý trend stárnutí populace, který je spojen s klesáním porodnosti a odkládáním rodičovství. Jsou to právě obce a kraje, které jsou jedněmi z nejdůležitějších aktérů rodinné politiky. Znalost potřeb místních obyvatel jim umožňuje podporovat rozvoj příznivých podmínek pro zakládání a fungování rodin. Liberecký kraj rozpoznal potřebu systematické podpory rodin s dětmi, proto bylo přistoupeno k vytvoření zastřešujícího dokumentu v rámci rodinné politiky. 

 

Pro potřeby Strategického plánu rodinné politiky byla rodina definována jako základní jednotka společnosti, která se tradičně skládá ze dvou rodičů a dítěte. Za rodinu lze považovat také jakoukoliv variaci těchto jednotek. Za dítě je v souladu s Úmluvou o právech dítěte považována osoba nezletilá (0 – 18 let). Problematice rodin se specifickými potřebami se podrobně věnují jiné krajské koncepční dokumenty – Střednědobý plán sociálních služeb, Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením a další.

 

Předložený dokument se skládá ze dvou částí. První – analytická – část se zaměřuje na zmapování současného stavu v kraji. Pro potřeby plánu byly realizovány dva průzkumy. Jeden se zaměřil na zmapování využívaných flexibilních forem práce. Druhé dotazníkové šetření bylo určeno rodinám s dětmi. Smyslem tohoto průzkumu bylo odhalit potřeby obyvatel v kraji a na jejich základě stanovit příslušná prorodinná opatření. Tato opatření tvoří druhou – návrhovou – část plánu.

 

Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 300/18/ZK dne 28.8.2018.

 

logo_eu_esf_opz.png (PNG 633x131px )

 

 

 

Strategický plán rodinné politiky na období od roku 2019 do roku 2023 vznikl v rámci projektu „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi“, který je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje.Přiložené soubory