Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
Název loga

Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje

Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje je zastřešujícím dokumentem průřezových témat týkajících se různých oblastí života rodin (školství, zdravotnictví, kultura, doprava, trh práce, slučitelnost osobního a rodinného života, mezilidské vztahy, volnočasové aktivity atd.).

 

Liberecký kraj se rodinné politice systematicky věnuje od roku 2016, a to s cílem vytvářet vhodné podmínky pro rodiny. Historicky první koncepční dokument v oblasti rodinné politiky (Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019-2023) schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 28.8.2018. Hlavním cílem přijaté koncepce bylo zejména ukotvit rodinnou politiku jako jednu z plnohodnotných regionálních politik. Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje platný pro období 2024–2028 navazuje na tento dokument a je dokladem toho, že rodinná politika je i nadále pro Liberecký kraj prioritou a má za cíl zajistit kontinuitu podpory rodin.  

 

Rodina je základní jednotkou společnosti a její úloha je nezastupitelná. Velmi významně ovlivňuje vývoj jedinců a tím i vývoj společnosti jako celku. Představuje nejpřirozenější prostředí, ve kterém dochází k formování osobnosti člověka, osvojování základních hodnotových a etických norem a vzorců chování. Svými funkcemi a činnostmi zabezpečuje potřeby svých členů i společnosti jako celku. Jen stabilní a prosperující rodiny jsou zárukou dobrého prostředí pro výchovu dětí a zárukou funkčnosti, soudržnosti a udržitelného rozvoje společnosti.

 

Současná společnost je determinována několika významnými změnami v rodinném soužití, mezi něž patří nízká porodnost, vyšší věk prvorodiček, narůstající celkový podíl dětí narozených mimo manželství, rostoucí diverzita forem rodinného soužití, nízká sňatečnost, vysoká rozvodovost a prodlužující se délka života. Přesto zůstává i v současné době rodina preferovanou hodnotou.

 

Rodina je středem zájmu rodinné politiky, jež představuje souhrn aktivit a opatření, která umožňují rodině naplňovat své potřeby dle vlastních preferencí a prosperovat. S ohledem na to, že rodina je vysoce soukromou záležitostí a nelze jí upírat právo na vlastní rozhodování, z toho důvodu se rodinná politika nesnaží zasahovat do vnitřního života rodin. Obecným cílem rodinné politiky je vytvářet ve společnosti prostředí přátelské rodině. Je však důležité nezaměňovat rodinnou politiku s politikou sociální. Sociální politika se zaměřuje na rodiny, které potřebují podporu při řešení problému. Rodinná politika se naopak zaměřuje na rodiny, které zvládají řešit problémy samy a zaměřuje se na prevenci ohrožení rodiny.

 

Ačkoliv se rodinná politika zabývá rodinami ve všech svých vývojových fázích, strategický plán Libereckého kraje se zaměřuje na „jádrovou“ rodinu, tedy rodinu s nezaopatřeným dítětem / dětmi. Není však vyloučeno, že bude v budoucnu plán rozšířen i o cílovou skupinu senioři. Problematice rodin se specifickými potřebami se podrobně věnují jiné krajské koncepční dokumenty – Střednědobý plán sociálních služeb, Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením a další.      

 

 

 

 

20.3.2024

Liberecký kraj zahajuje připomínkování dokumentu "Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2024-2028". Přiložené soubory


 Navigace