Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
Název loga

Liberecký kraj potřebuje pěstouny, jejich počet klesá

Liberecký kraj potřebuje pěstouny, jejich počet klesá

Loňský rok se vyznačoval poklesem počtu dětí umístěných do náhradní rodinné péče o 20 % oproti předchozímu roku. Dětí, pro které se aktivně vyhledávají náhradní rodiny, je v Libereckém kraji kolem 200. V loňském roce klesl i počet žádostí o zařazení do evidence náhradních rodičů, a to o 40 %.

Při srovnání s rokem 2020 jsme zaznamenali pokles počtu dětí umístěných do náhradní rodinné péče zhruba o 15, nicméně vzhledem k aktuálnímu smutnému trendu, kdy dlouhodobě stagnuje či klesá počet zájemců o poskytování náhradní rodinné péče, bohužel není tato statistika úplným překvapením,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

V loňském roce bylo v Libereckém kraji do náhradní rodinné péče zprostředkováno 27 dětí a dalších 32 dětí bylo umístěno do pěstounské péče na přechodnou dobu. Děti umístěné do krátkodobé pěstounské péče mířily do náhradních rodin na základě usnesení o předběžném opatření, tedy bez předchozího zprostředkování. Jedná se o akutní řešení krizové situace v rodině tak, aby dítě nemuselo být umístěno do ústavního zařízení.

Liberecký kraj zaznamenal pokles i v počtu přijatých žádostí o vykonávání náhradní rodinné péče. V roce 2021 jich Krajský úřad Libereckého kraje přijal 29, nejméně za poslední čtyři roky. Patnáct žádostí mířilo do evidence osvojitelů, devět do evidence pěstounů a pět žádostí do evidence pěstounů na přechodnou dobu. „Loňský rok provázelo několik faktorů, které mohly mít na tento neveselý vývoj vliv, ať už hovoříme o trvající epidemiologické situaci, jejích dopadech, existenčních nejistotách či obavách ze samotného procesu, kterým budoucí náhradní rodiče musejí procházet,“ zhodnotil Petr Tulpa.

Z počtu dětí umístěných díky pomoci Krajského úřadu Libereckého kraje bylo v roce 2021 dohromady 18 dětem zprostředkováno osvojení, z čehož 6 dětí mířilo do osvojení přímo z porodnice a 9 dětí bylo umístěno do dlouhodobé pěstounské péče. Dalším sledovaným faktorem je umísťování dětí sourozeneckých skupin a dětí minoritních menšin. Počet umístěných sourozeneckých skupin se během posledních let výrazně nemění, velký rozdíl je ale v počtu dětí v jednotlivých skupinách ve sledovaných letech. Loni bylo zprostředkováno osvojení jedné tříčlenné sourozenecké skupině a dvě dvojčlenné sourozenecké skupiny zamířily do pěstounské péče.

Počet podaných žádostí za daný rok není možné dávat do přímé souvislosti s počtem zprostředkovaných dětí do náhradní rodinné péče. „Celý proces od podání žádosti přes odborné posuzování, přípravu žadatele a jeho případné zařazení trvá přibližně jeden rok. Pokud tedy žadatel podá svoji žádost v jednom kalendářním roce, nedá se obecně určit, zda bude zařazen do evidence v tomtéž roce, nebo roce následujícím, pokud je tedy do evidence žadatelů o náhradní rodičovskou péči zařazen. Dále také záleží, ve kterém roce bude vytipován jako vhodný náhradní rodič,“ doplnila Kateřina Blažková, koordinátorka aktivit pro náhradní rodinnou péči v Libereckém kraji.                 

                                                      


O Kampani MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost, nebo vzácnost?“

Krajský úřad Libereckého kraje je jedním ze zakladatelů pracovní skupiny, která své úsilí soustředí na vyhledávání náhradních rodičů v Libereckém kraji. Jedním z pilířů práce skupiny je kampaň MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost, nebo vzácnost?“, která v Libereckém kraji funguje od roku 2015. Pracovní skupina realizuje aktivity pro vyhledávání náhradních rodičů a nastavuje kampaň tak, aby oslovovala veřejnost na území celého kraje. 

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
485226307
770134419